3M & DKSH งานเลี้ยงประจำปี2018

พี่พวกเราเดินทางมาพัทยาครั้งนี้  จุดประสงค์เดียวมาเพื่อเล่นดนตรี ในงานเลี้ยงค่ำคืนสุดพิเศษ 3M & DKSH Health Care Kick Off 2018 กิจกรรมต่างๆ ของรางวัลเพียบ ปิดท้ายกับวงดนตรีงานเลี้ยงที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานไปกับพวกเรา วงทองหล่อ

ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรพัฒนาเติบโตไปได้อย่างยังยืน มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่ดีและความทรงจำขององค์กรคุณไปพร้อมกับพวกเรา วงดนตรีงานเลี้ยง “วงทองหล่อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *